Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky (včetně https://www.hsglaser.com a jejích informativních podstránek) společnosti HSG Laser Co., Ltd. („HSG“, „moje“, „naše“).
Společnost HSG bere vaše soukromí velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké osobní údaje společnost HSG zpracovává, jak a k jakým účelům společnost HSG zpracovává osobní údaje, a stanoví vaše volby a práva s ohledem na tyto informace. Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů a pochopte je. Před odesláním osobních údajů společnosti HSG.
Shrnutí
Společnost HSG vám poskytuje bohatý, interaktivní zážitek pomocí shromážděných dat. Mezi typické účely, pro které údaje používáme, jsou:
  • Nabízení našich produktů
  • Zlepšování a vývoj našich produktů
  • Přizpůsobení našich produktů a formulace návrhů
  • Reklama a marketing
1. Shromažďované a používané osobní údaje
V této části vysvětlíme typy osobních údajů shromážděných od vás a jejich odpovídající účely, abyste porozuměli typům, účelům a způsobům použití konkrétních osobních údajů, které shromažďujeme, a pro jakou konkrétní funkci. Další informace o konkrétních typech dat a o tom, jak je používáme, naleznete v následující části.
1.1 Když na našich webových stránkách vyberete službu "kontaktujte nás/Žádost o cenovou nabídku", vaše jméno, název společnosti, kontaktní telefonní číslo, e-mailovou adresu, zemi a město, obsah požadované služby nebo produktu (tj. typ laserového zpracování, typ materiálu, popis potřeby nebo problému atd.) a adresa URL produktu, který si prohlížíte, bude shromážděna, abychom pochopili, kdo jste, jakou službu nebo produkt požadujete, a abychom vás kontaktovali a poskytli Vám požadovanou službu. Pokud tyto informace nemáme, možná nebudete moci naši službu normálně používat. Tyto informace jsou shromažďovány tak, aby vám společnost HSG mohla poskytnout lepší služby a usnadnit jim pochopení vaší identity a otázek/potřeb/návrhů, které jste vznesli, a aby vás kontaktovali, aby vám poskytli služby, které potřebujete, a odpověděli vám.
1.2 Prohlížení těchto webových stránek umožňuje automatické shromažďování a třídění vašich informací, mimo jiné včetně doby přístupu uživatele, počtu návštěv, navštívených stránek a doby procházení, pro počítání provozních údajů používaných webem, abychom mohli zlepšit správu webových stránek a optimalizovat služby webových stránek. Tato informace nebuda použita k Vaší identifikaci.
1.3 Kromě toho mohou být podle příslušných zákonů, předpisů a národních norem vaše osobní údaje zpracovávány bez vašeho svolení a souhlasu pouze za následujících okolností:
1) V případě potřeby bude zpracovatel osobních údajů plnit zákonné povinnosti nebo zákonné povinnosti;
2) Bude-li nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste stranou;
3) V případě potřeby reagovat na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví nebo chránit život a majetek fyzických nebo právnických osob v mimořádných situacích;
4) Při nakládání s vámi zveřejněnými osobními údaji nebo jinými zákonem zveřejněnými osobními údaji v přiměřeném rozsahu podle zákona;
5) Další okolnosti stanovené právními a správními předpisy.
1.4 Informace shromážděné prostřednictvím určitých funkcí mohou být použity pro přístup k dalším službám, které poskytujeme. Vaše shromážděné informace mohou být například použity, když přistupujete k jedné z našich funkcí nebo služeb, v orederu, abychom vám poskytli konkrétní obsah v jiné funkci nebo službě, mimo jiné včetně zobrazování, nabízení jiných produktů nebo služeb.
Kromě toho bude pouze minimální množství vašich osobních údajů přijato v přísném souladu se zákony a předpisy a ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů a přijme přísná bezpečnostní ochranná opatření k ochraně vaší informační bezpečnosti.
2. Vaše osobní údaje chráníme a uchováváme.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu potřebnou k dosažení účelu uvedeného v těchto zásadách, pokud to není nutné nebo není povoleno zákonem prodloužit dobu uchovávání. Doba ukládání dat se může lišit v závislosti na různých scénářích, produktech a službách. Kritéria, která používáme k určení doby uložení údajů, mohou zahrnovat: dobu potřebnou k uchování osobních údajů k dokončení tohoto obchodního účelu a potřebu zajistit bezpečnost systému, produktů a služeb.
3. Informace o bezpečnosti
Snažíme se chránit vaše informace před ztrátou, zneužitím, změnou, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním. K ochraně bezpečnosti informací použijeme řadu bezpečnostních opatření v přiměřené úrovni zabezpečení. například pomocí digitálních ochranných opatření, jako je, třeba, šifrování. Vytváříme speciální systémy řízení, provozní postupy a organizace pro zajištění bezpečnosti informací. například přísným omezením okruhu lidí, kteří mají přístup k informacím, a požadavkem, aby dodržovali povinnosti mlčenlivosti. V případě bezpečnostní nehody, například úniku osobních údajů, zahájíme nouzové plány a nápravná opatření, abychom zabránili šíření bezpečnostního incidentu, a budeme vás včas informovat, jak předpokládají zákony a předpisy.
Budeme se snažit chránit vaše osobní údaje. pochopte však, že přenos informací přes Internet není zcela bezpečný a žádná bezpečnostní opatření nejsou zcela bezchybná.
4. Vaše právo na zpracování osobních údajů
Pokud to vyžadují platné zákony
  • Máte právo na přístup ke konkrétním osobním údajům, které o vás uchováváme, a na jejich kopírování
  • Požádat o aktualizaci a upravě vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné
  • Odmítnout nebo omezit naše používání vašich osobních údajů
  • Požádat o vymazání vašich osobních údajů
  • Požádat o vysvětlení našich pravidel zpracování osobních údajů
Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na následující adrese info@hsglaser.com pro zpětnou vazbu.
5. Ochrana osobních údajů nezletilých
Ochranu osobních údajů nezletilých bereme velmi vážně a naše produkty, webové stránky a služby jsou primárně zaměřeny na dospělé. Nezletilí mladší 18 let jsou nejprve povinni získat písemný souhlas od svého zákonného zástupce. V případě dotazů týkajících se osobních údajů nezletilých nás prosím kontaktujte e-mailem.
Vědomě nesbíráme osobní údaje od nezletilých za žádným účelem. Pokud se rodič nebo zákonný zástupce nezletilého domnívá, že máme osobní údaje o nezletilém bez VAŠEHO souhlasu, nebo pokud si přejete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás na adrese info@hsglaser.com a takové informace smažeme.
6. Aktualizace tohoto Prohlášení
Společnost HSG si vyhrazuje právo tyto zásady čas od času aktualizovat nebo pozměnit. V případě že, se naše zásady ochrany osobních údajů změní, zveřejníme zde nejnovější verzi. pokud dojde k nějakým významným změnám, můžeme vám také zaslat oznámení o těchto změnách prostřednictvím různých kanálů, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním individuálního oznámení. Pravidelně prosím kontrolujte toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o tom, jak společnost HSG chrání vaše informace.
7. Zřeknutí
Tato webová stránka nenese odpovědnost v následujících případech:
1) Při dodržování pravidel a postupů stanovených touto webovou stránkou existují dobré důvody se domnívat, že autorizace byla získána od uživatele;
2) Pokud je webová stránka vyžadována zákonem, rozhodnutí nebo předpisy k poskytování informací pro účely veřejné bezpečnosti;
3) V případě zveřejnění, ztráty, krádeže nebo manipulace s osobními údaji v důsledku jakéhokoli hackerského útoku, vniknutí nebo útoku počítačových virů, vládní kontroly a vyšší moci;
4) Další případy na ochranu práv této webové stránky a práv držitelů souvisejících práv.
8. Jak kontaktovat společnost HSG
Máte - li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů, můžete tuto zpětnou vazbu odeslat společnosti HSG za účelem dodržování platných zákonů a předpisů. zde jsou kontaktní informace: info@hsglaser.com

Žádost o cenovou nabídku

Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!
Tato hodnota je povinná!