นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


HSG Laser Co.Ltd., (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “HSG”, “บริษัท”, “เรา” ) ได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต่อการใช้เว็บไซต์ HSG (รวมถึงโฮมเพจ https://www.hsglaser.com และเว็บเพจแนะนำข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์)
HSG เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและวิธี วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ และได้ระบุทางเลือกและสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฯลฯ โปรดอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของนโยบายฉบับนี้ก่อนที่ท่านให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อคัดย่อ
HSG ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อทำการเชื่อมโยงหลากหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์หลักของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง:
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  • ทำผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงและให้ข้อเสนอแนะ
  • การโฆษณาและการตลาด
1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม และ/หรือใช้
เราจะแนะนำรายละเอียดประเภทและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ เพื่อทำความเข้าใจถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นใดฟังก์ชั่นหนึ่ง หากต้องการรายละเอียดของประเภทข้อมูลใดๆ และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดอ่านรายละเอียดดังนี้
1.1 เมื่อท่านเลือกใช้บริการ "ติดต่อเรา/ขอเสนอราคา" บนเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการรวบรวมและใช้ชื่อของท่าน ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประเทศและเมือง เนื้อหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ (ซึ่งหมายถึง ประเภทการแปรรูปด้วยเลเซอร์ ประเภทวัสดุ ความต้องการหรือรายละเอียดของปัญหา ฯลฯ) เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว คือเพื่อทำความเข้าใจต่อข้อมูลส่วนตัว บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ทำการติดต่อเพื่อนำเสนอบริการที่ท่านต้องการ หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงรับบริการของเราได้อย่างถูกต้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทนี้ เพื่อให้ HSG สามารถนำเสนอบริการที่ท่านต้องการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลส่วนตัว รับแจ้งปัญหา/ข้อเสนอแนะ และทำการติดต่อกับท่านเพื่อนำเสนอบริการที่ท่านต้องการ พร้อมให้คำตอบกลับ ฯลฯ
1.2 เว็บไซต์จะจัดเก็บและจัดเรียงข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวลาการเยี่ยมชม ความถี่ในการเข้าชม เว็บเพจที่เยี่ยมชม ระยะเวลาการเยี่ยมชม ฯลฯ เพื่อประมวลข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ใช้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ข้อมูลดังกล่าวนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน
1.3 ในกรณีดังนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ของท่านโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้: 1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายบัญญัติ
2) เพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัทและ/หรือปฏิบัติตามสัญญาในฐานะคู่สัญญา
3) มีความจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและ/หรือปกป้องชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของทรัพย์สินบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในสถานการณ์ฉุกเฉิน
4) จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยต่อสาธารณะเองหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เปิดเผยตามกฎหมายภายในขอบเขตที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย 5) กรณีอื่นๆ ที่กฎหมายและกฎระเบียบกำหนดไว้
1.4 เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากฟังก์ชันใดๆ ไปใช้กับบริการอื่นๆ ของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมในเมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดง จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ในเมื่อการใช้อีกฟังก์ชั่นหรือบริการอย่างอื่น
นอกจากนี้ เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตเท่าที่จำเป็น และได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลท่าน
2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทีมงานดำเนินการและบำรุงรักษาเว็บไซต์และทีมงานด้านเทคนิคของเราตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่มีการต่อขยายระยะเวลาการเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตหรือเป็นไปตามกฎหมาย ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ การกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยของระบบ ผลิตภัณฑ์และบริการ
3. ความปลอดภัยของข้อมูล
เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย การใช้งานแบบไม่เหมาะสม การดัดแปลง การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรการต่างๆ ตามที่เหมาะสมและปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว กำหนดนโยบายบริหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และก่อตั้งองค์กรเฉพาะ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราจำกัดพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด และกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความลับ หากเกิดเหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เราจะเริ่มดำเนินการตามแผนฉุกเฉินและมาตรการแก้ไข เพื่อป้องกันการขยายตัวของเหตุการณ์ และปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานและการแจ้งเตือนตามที่กฎหมายกำหนด
เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเต็มที่ และขอให้ท่านเข้าใจว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยงด้านการโจมตี
4. สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่กำหนดโดยกฎหมายเกี่ยวข้อง ท่านถือสิทธิดังต่อไปนี้
  • มีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  • มีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
  • มีสิทธิในการคัดค้านหรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • มีสิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • มีสิทธิในการขอให้คำอธิบายนโยบายจัดการข้อมูล
หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าว สามารถติดต่อโดยผ่านช่องทาง info@hsglaser.com
5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่การปกป้องข้อมูลของผู้เยาว์ และเสนอผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และบริการให้กับผู้ใหญ่เป็นหลัก หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมเป็นตัวหนังสือจากผู้ใช้อำนาจปกครองก่อน หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ สามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล
เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ และเชื่อว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือต้องการถอนความยินยอม โปรดติดต่ออีเมล info@hsglaser.com เพื่อลบข้อมูลดังกล่าว
6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
HSG สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด ณ ที่นี่ หากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญ เราอาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือประกาศแจ้งให้ท่านทราบต่างหาก เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อทำความเข้าใจว่า HSG ได้ทำการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
7. การสงวนความรับผิด
เว็บไซต์นี้ขอสงวนความรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้:
1) ทางเว็บไซต์มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่าเว็บไซต์ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เว็บไซต์ระบุไว้
2) ทางเว็บไซต์จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบาย หรือเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ฯลฯ
3) กรณีที่เกิดการโจมตีจากแฮ็กเกอร์ การบุกรุกหรือการโจมตีของไวรัสคอมพิวเตอร์ การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาล และเหตุสุดวิสัย ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การโจรกรรม และ/หรือการดัดแปลง
4) กรณีอื่นๆ ที่ทำเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเว็บไซต์และ/หรือผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
8. วิธีการติดต่อ HSG
หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ปฏิบัติการตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งผ่านทาง info@hsglaser.com

ขอเสนอราคา

คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!
คุ้มนี้ต้องมี!